ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
MEYOK

 

Ana Sayfa » Akademik »U.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ,KAPSAM ve YASAL DAYANAK

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün  çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge 2547 Sayılı Yasanın 14.Maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR,ORGANLAR ve NİTELİKLER

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönerge de yer alan terimlerden;

 1. “Üniversite”, Uludağ Üniversitesini;
 2. “Senato”, Uludağ Üniversitesi Senatosunu;
 3. “Rektör”, Uludağ Üniversitesi Rektörünü;
 4. “MEYOK”, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü;
 5. “Koordinatör”, MEYOK Koordinatörünü;
 6. “Meslek Yüksekokulları”, Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını ifade eder.

 

Madde 5 : MEYOK'un çalışma alanları: Amacı, Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak olan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 1. Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarını hazırlamak, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapmak, kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,
 2. Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,
 3. Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek.

 

ORGANLAR

Madde 6: MEYOK’un organları şunlardır:

 1. Koordinatör,
 2. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,
 3. Danışma Kurulları,
 4. Program Kurulları,
 5. Bilim Dalı Kurulları.

 

Madde 7: Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Koordinatörün önerisi ile Rektör bir Koordinatör Yardımcısı görevlendirir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör yardımcısı vekaleten görevi yürütür. Koordinatör Yardımcısı'nın görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır

Madde 8: Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na, Program ve Bilim Dalı Kurulları’na başkanlık etmek,
 2. Bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,
 3. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe teklif etmek,
 4. MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.

 

Madde 9: Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulları Müdürleri Kurulu, ayda en az bir kere MEYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 10: Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Madde 11: Danışma Kurulları, Müdürler Kurulu tarafından  Kamu ve Özel sektör temsilcilerinden oluşturulur.

Danışma Kurulları’nın  görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini  ve uygulamalı eğitimin yaygınlaştırmasına yardımcı olmaktır.

Madde 12: Program Kurulları Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

Program Kurullarının görevi: Öğretim elamanlarının, Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlamak, araç, gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak ve Müdürler Kuruluna sunmaktır.

Madde 13: Bilim Dalı Kurulu Üyeleri, Uludağ Üniversitesi’nin farklı meslek yüksekokulu programlarında yer alan benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur. Koordinatör Bilim Kurulu’nun başkanıdır.
Bilim Dalı Kurulunun görevi: Farklı programlardaki bu derslerin ve bu derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin benzeştirilmesine ilişkin öneriler yapmaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği gün  yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.