Başa Dön

3308 SAYILI MESLEK EĞİTİMİ KANUNU’NA DAYANILARAK ÇIKARILAN MEVZUAT

 

MEVZUATIN ADI

RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

19.6.1986/19139

2.3.1989/3525 Sayılı Kanunla değişik şekli

11.7.1992/3824 Sayılı Kanunla değişik şekli

16.8.1997/4306 Sayılı Kanunla değişik şekli

20.06.2001/4684 Sayılı Kanunla değişik şekli

29.6.2001/4702 Sayılı Kanunla değişik şekli

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

03.07.2002 tarih ve 24804 Sayılı Resmi Gazete

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge

09.08.2002 tarih ve 292 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge

09.08.2002 tarih ve 291 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyon Yönetmeliği

30.4.1995/22273

Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Yönetmeliği

5.08.1990/20596

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı Yönetmeliği

 

 

   

507 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU’NA DAYANILARAK ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER

   

MEVZUATIN ADI

YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI

Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği

27.12.1992/21094

507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Meslek Eğitimle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

2.1.1992/21099

Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerin ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

5.1.1992/21102

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

20.10.1993/21734

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği

1.5.1997/22976

 

   

3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA DAYANILARAK ÇIKARILAN MEVZUAT

 

  MEVZUATIN ADI

YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

11.11.1989/20339

3.2.1990/20422 (Değişiklik)

 

 

 

ÇIKARILAN DİĞER YÖNETMELİKLER

   

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Yönetmeliği

10.10.1983/2149 (Tebliğler Dergisi)

Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik

8.8.1983/18129 (Resmi Gazete)

Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik (17. ve 22. madde değişikliği)

13.3.1984/18344 (Resmi Gazete)

   

 

ÖNEMLİ GENELGELER

 

SIRA

NO

 

KONUSU

 

TARİHİ

 

SAYISI

 

ÖZETİ

 

1

Çıraklık ve Örgün Mesleki Eğitim Arasındaki Yatay ve Dikey Geçişler

10.06.1997

2895

Çıraklık eğitimi ile örgün ve mesleki eğitim arasındaki yatay ve dikey geçişlerde sağlanan muafiyetlerin uygulama esasları ve hangi bölümdeki öğrencilerin hangi meslek dalındaki bölümler itibariyle muaf tutulacağı dersler belirlenmiştir.

2

Çıraklık Eğitiminde Kullanılan Belgelerin Bilgisayarla Yazılması

19.01.1998

0255

Çıraklık eğitimi merkezlerinde kullanılan bütün belgelerin bilgisayara bağlı yazıcı ile otomatik olarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir.

3

Çıraklık Eğitiminde Kullanılan Belgeler

24.02.1997

6651

Çıraklık eğitimi merkezinde kullanılan belgelerin baskı ve dağıtım işlemleri 12.11.1997 tarihi itibariyle TESK’inde uygun görüşü ile METEM Döner Sermaye İşletmesine devredildiği belirtilmektedir.

5

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

19.01.1998

254

11 Aralık 1997 tarihinde toplanan Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunda alınan kararların hangi Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildikten sonra kararların uygulama esasları ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

6

Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamında Bulunmayan Meslek Dalları

07.04.1995

1832

Çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunmayan meslek dallarında verilmiş olan mesleki belgelerin denkliğinin nasıl yapılacağı 3308 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre nasıl bir yol izleneceği konusunda kapsamlı bilgi verilmiştir.

7

İstatistiki Bilgi Formları

17.09.1997

4559

Çıraklık eğitimi merkezlerine devam eden öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri nereye, ne zaman, nasıl doldurulacağı ve gönderileceği hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

8

Yaygın Mesleki Eğitim Projesi

02.02.1996

567

Yaygın Mesleki Eğitim Projesi çerçevesinde eğitim aracı, makine ve teçhizat ile donatımı sağlanan çıraklık ve halk eğitimi merkezlerinin bu makine ve teçhizatları nasıl verimli şekilde kullanacakları konusunda bilgi verilmiştir.

 

 

9

Kadrosuz Usta Öğreticilerin Ödenekleri

06.02.1998

314

Kadrosuz usta öğretici ders ücreti ve sigorta primi giderlerinin ödenmesi ile ilgili, Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığının illere gönderdiği bu genelge ile; 1997 Mali yılında kadrosuz usta öğretici ders ücreti ve sigorta primi gideri olarak gönderilen miktarın 1998 Mali yılında % 125 artırılması şeklinde gönderileceği belirtilmektedir.

10

Çıraklık Eğitimi Uygulamaları

21.8.1998/85

4229

Çırak kayıtları, niteliğin yükseltilmesi, rehberlik yapılması,. Personel temini, fiziki kapasite oluşturulması ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

11

Sigorta Primleri

17.1.2000

226

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücrete göre aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin sigorta primlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda detaylı bilgi verilmiştir.

12

Çırak Kayıtları

18.2.1998

0749

1996-1997 Öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokuldan mezun olup, ilköğretim okuluna kayıt yaptırmış olanların öğrenci belgesi ile çıraklık eğitimİ yaptırmaları belirtilmektedir.

13

Muaf Tutulacak Dersler

3.7.1998

3926

Kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olanların Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesine başvurmaları halinde muaf olacakları dersler belirtilmektedir.

14

Çıraklık Eğitimi Uygulamaları

21.8.1998

4229

Tanıtım, kayıt işlemleri çıraklık eğitimİ merkezlerine fiziki kapasite oluşturulması, niteliğinin yükseltilmesi ve personel ihtiyacının karşılanması ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

 

 

15

Muaf Tutulacak Dersler

3.2.1999

0412

Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcılığı meslek dalında kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanların Açık öğretim Lisesi telekomünikasyon programına kayıt yaptırmaları halinde muaf tutulacakları dersler belirtilmektedir.

16

Sigorta Primleri

17.1.2000

0226

4447 sayılı Kanuna göre cezalı duruma düşmemek için Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri gönderildikten sonraki gün çıraklık sözleşmelerinin imzalanması gerektiği ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

17

4702 Sayılı Kanun Uygulamaları

15.8.2001

3664/2001/59

4702 Sayılı yasanın uygulanması ve bazı tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

18

Eğitim Uygulamaları

29.08.2002

3971/2002/67

4702 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge, Çıraklık ve Ustalık Eğitimi Sürelerini Belirleyen Talim ve Terbiye Kurulu Kararı  ile 109 Meslek Dalında Uygulanacak Tamamlama Eğitimi Programlarına Talim ve Terbiye Kurulu Kararları” ile ilgili açıklamalar ile Valiliklere duyurulmuştur.

19

İşyeri Açmada Ustalık Belgesi İstenmesi

16.06.2003

2849

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30.Maddesi gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacaklardan ustalık belgesi istenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmış olup konuya ilişkin 03.7.2003 tarih ve 45826 sayılı yazılarından belirtilen hususların valiliklere duyurulduğu anlaşılmıştır.

20

Tereddüte Düşülen Konular

27.01.2003

0419

19 yaşından gün almış olanların çıraklık eğitimi, 3308 Sayılı Kanun’un Geçici 9.Madde Uygulamaları, yüksek Öğrenim Belgelerinin Değerlendirilmesi, Mesleki ve Teknik Orta Öğretimin ara sınıflarından ayrılanların çıraklık eğitim  sistemine geçişleri ve Sıhhi tesisatçılara doğalgaz ve sıhhi tesisatçılık ustalık belgesinin verilmesi konularında açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

21

İşletmelerde Eğitim Birimi Kurulması ve Meslek Eğitimi

25.7.2003

3529 (Genelge 2003/62)

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4702 Sayılı .Kanunla Değişik 18.Maddesi gereğince; en az 200 personeli bulunan işletmelere eğitim kurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla düzenlenen (Meslekî Eğitim Formu, Eğitim Birimi Tespit Formu ile Eğitim Durumu Tespit Formu) Formların Çırakların ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi için valiliklere duyurulduğu anlaşılmıştır.

Başa Dön